ja ostanus'

May. 1st, 2014 08:51 pm
chertik_v_yubke: (smoke)
[personal profile] chertik_v_yubke
Ja ostanus’ za kadrom
Za karmoj nebesnoj
Razverzshejsja strast’ju zemnoju
Za podzharoj Saxaroj
Za kammennym plachem, otvesnym,
Dozhdem u tebja za spinoju.
Jeto budet smeshno, i
Za mnoj ne vernetsja povozka pustja.
Ja ostanus’.

Za slepoe, nochnoe
Kromeshnoe samosozhzhen’e
Nagotu prinimaja
Ja ostanus’ v prolete dvernom,
Ne okonchiv dvizhen’e,
Beznadezhno prjamaja.
Kto-to v ljiudi, s uma
Ili zamuzh vyxodit pod starost’.
Ja ostanus’

Neukljuzhej soboj
Neprikajannym sboem programmy
SLovno nam ne slabo
Cherez raj perebrav mimo pravil
Proorat'
Vyryvaja drug drugu vagonov sustavy:
Uezzhaj.
Ja ostanus'
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

chertik_v_yubke: (Default)
chertik_v_yubke

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
1819 2021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:03 am
Powered by Dreamwidth Studios