fant-azija

May. 16th, 2014 11:09 pm
chertik_v_yubke: (smoke)
[personal profile] chertik_v_yubke
Kogda zhe Anna prolila
Tvoe podsolnechnoe nebo
Koga skrivilis’ zerkala
Usmeshkoj zagnannoj dushi
Iz rel’s zauchennogo zla
Priznan’ja vybiv slovno skrepy
Ty tak nelepo vozzhelal
Bol’noe serdce zaglushit’.

Togda, zagadochno svetla,
Ona sozhgla tvoi akkordy,
Kak disk vinilovyj igla,
Vsporola muzyki nutro,
I dopivaja iz gorla
Ognej bengal’skix pir bikfordov,
Vo t’me rasstajala dotla -
Ni bashmachok I ni pero –

Patron. Osechka – vse dela.
Chuzhaja bol' viskom stuchitsja
V chuzhuju liniju sud'by.
Ot bespolezngo stvola
Ne otvodja vljublennyx glaz,
Ty maslom smazyvaesh' chisla,
Chtob nenarokom pozabyt'
Kogda zhe Anna prolila...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

chertik_v_yubke: (Default)
chertik_v_yubke

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
1819 2021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:04 am
Powered by Dreamwidth Studios