chertik_v_yubke: (smoke)
[personal profile] chertik_v_yubke
Davaj-ka ne vspomnim o tex pastoraljax –
Kak izby goreli I baby orali,
Kak koni leteli, kak puli svisteli
I kak ostyvali pustye posteli,
Kak my ostavalis’ ne tam I ne s temi –
Raskroem vse karty, zakroem vse temy,
Zadraim vse ljuki, vse tochki rasstavim,
Sud’bu I sud’bu pomenjaem mestami,
Davaj pozabudem kakimi ne stanem
Vovek ledjany… prolivnymi mostami,
Svjatymi mastjami, suximi moshhami,
Po zlachnym mechtam rokovyx obeshhanij
Na minnyx poljax zemljanichnogo detstva,
Gde kazhdomu geniju sladko zlodejstvo,
V besstrashnoe dushnoe “nekuda det’sja”,
V negasnushij raj plounochnyx bezdomnyx
Davaj ne vernemsja kak tol’ko ne vspomnim.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

chertik_v_yubke: (Default)
chertik_v_yubke

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
1819 2021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:06 am
Powered by Dreamwidth Studios