ne-plach

Jun. 13th, 2014 03:22 pm
chertik_v_yubke: (smoke)
[personal profile] chertik_v_yubke
Dom, chto pulja proljubila naskvoz’,
Dver’ otkryl trave I nasekomym.
Klevernym pozharom, vasil’kovym
Zatopil glaza, romashku serdca
Razdrobil, minuty ciferblata
Do zatmen’ja solnechnyx chasov.
Ty boltaesh’, zol I nevesom,
Strelkami kak legkoju dushoj –
Malen’kij – krichish’ – a dom bol’shoj,
Mne zdes’ pusto, suetno, skvozit,
Vse - krishish’ - spasibo za transit,
Ja poshel. Iskat’ drugie dali.
Daj-ka - na dorozhku– pogadaju
Na raspjatyx pal’cax pjaterni:
Vyjdesh' ili vyzhivesh’ – Vernis’ –
Guby v guby protrublju, poblizhe
Pridyshis' - uvizhu li, uslysju,
Vyshit krestik ili nolik vyzhat
Kislotoj limonnogo stekla,
Traurnaja roza  zacvela
U viska li, vysoka li plata,
Xolodna kazennaja palata,
V dom, gde kazhdyj zvuk bedoju vyzzhen,
Zaxozhu odna.
I znaju - vyzhivem.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

chertik_v_yubke: (Default)
chertik_v_yubke

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
1819 2021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:02 am
Powered by Dreamwidth Studios