chertik_v_yubke: (smoke)
[personal profile] chertik_v_yubke
Ot kukol'nyx ukolov
Edva ne okolev
Ty spi sebe spokojno,
Moj lunnogrivyj lev.
Truslivyj lev,
Teper' vernus' ne skoro:
Okonchu shkolu kukol'nyx ukolov,
Uznaju kto na svete vsex milej,
Pojdu nalevo (tam vse tot zhe les),
Napravo (ogorody, chastokoly),
I osmelev (a, mozhet, zaxmelev),
Polezu naprolom, bez protokola,
V zakat, v razlivy makovyx polej.
Chto budet posle? Ne o chem zhalet'.
Vse verno, lev, my vstretimsja vo sne.
Ja budu s nim, a ty, konechno s nej,
I vse, chto nam ne dast okamenet' -
Kosaja tjazhest' teni za spinoju.
No poniman'e vechnoe, rodnoe,
Bol'noe do rasshirennyx zrachkov.
Chto budet dal'she? Para pustjakov -
Pustyx zamkov vsklokochennaja pena
Nad chashkoj kofe. Dozhd' i val's Shopena.
Bezzvuchnyj provorot chizhix zamkov.
Vse budet tak neprosto. Tak legko.
No chtoby ne vspugnut' nichej pokoj,
My budem prosypat'sja postepenno.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

chertik_v_yubke: (Default)
chertik_v_yubke

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
1819 2021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:04 am
Powered by Dreamwidth Studios