ne tuda

Jan. 20th, 2015 09:49 pm
chertik_v_yubke: (Default)
[personal profile] chertik_v_yubke
Jeto prosto – derzhi udar,
Chemodan-chexarda-Klondajk,
Zabiraj svoe nichego
I stupaj v tvoe ne tuda.

Gde vse zhdut ne zvezdy – uzdy
Gde, ne-pervyx splotiv rjady
B’jut iz pushki po vorob’jam
I s ottjazhkoj pod nitudyx.

Gde iz vsex netudyshnix sil
Skol’ vsevyshnego ne prosi
Na pozhar zolotoj kajmy
Xleshhet krov'ju iz gorla sin'.

Tyt ne setuj, moj drug, ne smej
Zhdat' otvetov ot Salomej
Ibo slashhe, chem karamel'
Ledjanaja kak pravda mest'.

A kogda pojmesh', chto vse zrja,
V tretij raz iz mertvyx vosprjav
Vdrug uvidish' kak za toboj
Ne pttuda vstaet zarja.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

chertik_v_yubke: (Default)
chertik_v_yubke

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
1819 2021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:03 am
Powered by Dreamwidth Studios